SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

 Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu/klubu (SK/TJ)

(dále jen „Správce“),

 Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek

  

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

1         jméno a příjmení,

2         datum narození,

3         adresu místa pobytu,

4         u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

 Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

· příslušnému sportovnímu Svazu,

· příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS

· Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),

· příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

· vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,

· identifikace na soutěžích,

· žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.

  

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub)moje

1 fotografie,

2 videa,

3 zvukové záznamy,

4 sportovní výsledky

 za účelem

 · marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

· prezentace na webu,

· prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

· prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

 

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

1         telefonní číslo,

2         e-mail,

3         rodné číslo

 za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

·          příslušnému sportovnímu Svazu,

·          příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,

·          výkonnému výboru ČUS.

 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

· mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

· požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

· na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení

· na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

· na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

·odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

· podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

 

V _______________ dne ___________

 

                                                                           _________________________________________

                                                                              Jméno a Příjmení                          PODPIS

                                                                         (u osob mladších 15 let podpis zákonného zástupce)

 Soubor:info_souhlas_zpracovani_osobnich_udaju.docPopis:Souhlas se zpracováním osobních údajů

TJ Valašské Meziříčí > Pro fanoušky > SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Partneři a sponzoři

 deza.png

1394093035.gif

image_2.jpg

zlínský_kraj.png

014193.png 

logo_robe.jpg

11teamssports.png

background.png

 vm5.jpg

  valassky-fotbal_logo_kulate.png

facr_logo_zjednodusene_rgb.png

 logo_mlékárna_vm.jpg

 logo_lvtrans.jpg

logo_restaurace.gif

 logo_skalka.jpg

logo_triogas_2016-01.jpg

vm2.jpg

hajdík0.png

sychrovnet.png

_asport-logo-navrh-2017_final-verze-logo.jpg

ingdop.png

agel.png

Partneři a sponzoři
Partneři a sponzoři
Partneři a sponzoři